Avviksrapport

Uforutsette hendelser som kan anses å være en sikkerhetsrisiko skal meldes om til byggets
brannvernleder og din egen brannvernleder.

Avviksbehandling omfatter all behandling av avvik, fra dette er konstatert og rapportert inntil
korrigerende tiltak er gjennomført.

Avvik: en hendelse som er av en slik karakter at dersom den hadde fått utviklet seg kunne ha
forårsaket skader på eget personell, tredjeperson og/eller materiell.

Eksempel: Uønsket brannalarm, Branntilløp uten alarm, Skade på brannslukkingsutstyr eller
materiell, Unormal røykutvikling, Tekniske feil og mangler som utgjør en fare indirekte eller direkte
for liv og helse, og Rømningsveier som er blokkert.

Gjennomføring: Den som oppdager avviket skal umiddelbart iverksette de tiltak vedkommende
finner nødvendig for å begrense eventuelle skadevirkninger. Deretter skal vedkommende sende inn en «behovsmelding» til eiendommens brannvernansvarlig via www.behovsmelding.no og
underrette rette vedkommende i sin bedrift etter interne instrukser.

Avvik som meldes inn ligger i gårdeiers  tiltak/ordresystem inntil avviket er utbedret. Det vil
ligge i arbeidslisten til den ansvarlige.

Eiendommens brannvernleder vil da sende en tilbakemelding med det som står under del B.

Last ned PDF

Branninstruks og oppmøteplass

Brannvesenet 110

Ved brann eller mistanke om brann

 • Oppdages brann eller mistenkelig røyk, skal brannvesenet varsles umiddelbart over telefon. Brannmelder skal utløses for å sette i gang brannalarmen slik at alle i bygget varsles.
 • Brannen forsøkes slukket med husbrannslanger, håndslukker eller annet slukkeredskap. Vurder situasjonen, ikke sett deg selv i fare.
 • Lukk dører og vinduer. Hvis brannen ikke slukkes straks, er det særlig viktig at dører til det brennende rom samt korridorskilledører og trapperomsdører holdes lukket.
 • Ta deg ut av bygget gjennom nærmeste nødutgang, IKKE benytt heis, og møt opp på oppmøteplassen og meld deg til din brannvernleder/evakueringsansvarlig. Hjelp andre med å komme ut, spesielt de som har problemer med å bruke trappen.

Alle brukere av bygget skal være kjent med

 • Hvordan brannvesenet varsles og hvordan brannmelder utløses.
 • Hvor brannslanger og annet slukkeredskap er plassert, samt bruken av disse.
 • Rømningsveier og nødutganger.
 • Hvem som er deres brannvernleder/evakueringsansvarlig (en hos hver leietager skal være valgt).

Oppmøteplass: Foran Det Norske Teateret.

Gode råd for hvordan unngå brann i næringsbygg

 • Ca. 50% av alle branner starter i det elektriske anlegget eller pga. feil bruk.
 • Skift alltid lyskilder som blinker eller som ikke lyser ordentlig. De kan bli veldig varme og det er da brannfare.
 • Skjøteledninger er kun ment som en midlertidig installasjon og skal derfor brukes med forsiktighet. Maskiner og utstyr som krever mye strøm skal aldri bruke en skjøteledning. Skjøteledning i skjøteledning er aldri lov.
 • Hold alltid oppsikt med komfyren mens den står på. Blir du avbrutt i matlagingen, skru ned eller av varmen på kokeplatene. Pass på at det aldri oppbevares grytekluter og lignende på komfyren.
 • Slå alltid av vaskemaskiner og tørketrommelen når du forlater bygningen.
 • Vær forsiktig med bruk av åpen flamme. Forlat aldri et rom der det er tent levende lys. Plassèr ikke tente lys nær brennbart materiale.
 • Tøm aske på et trygt sted. Kast ikke varm aske i søppelbøtta.
 • Kun godkjente installatører har lov til å montere og reparere elektrisk utstyr.
 • Trekk alltid ut kontakten til kaffetrakteren/vannkokeren og tilsvarende når man ikke er tilstede. (Så fremt den ikke har egen «timer».) Det kan kjøpes inn/monteres en «timer» slik at apparatet ikke får strøm om «timer’ n» ikke er aktivert.
 • Unngå å lade mobilen på natten eller når man ikke er tilstede.
 • Ikke kast batterier i søpla.
 • Pass på at gardiner, duker, aviser og møbler er i god avstand fra panelovner.
 • Mange påsatte branner starter i bygningsmaterialer, pappesker eller i søppel. Sørg for at trapperom og garasjer er ryddet for brennbare ting.
 • Ved håndverksarbeid i leietaker/brukers areal må egen instruks følges. Se «ombygging-/oppussing-/håndverkarbeidsdokumentet» for å unngå brann.

Gode råd for hvordan unngå uønsket brannalarm

Et automatisk brannvarsleranlegg er knyttet direkte opp til brannvesenet. Det er et automatisk
brannalarmanlegg basert på følsomme detektorer.

Følg etterfølgende råd for å unngå at brannalarmanlegget slår ut og brannvesenet blir varslet.

Rådene under vil hjelpe deg med å unngå gebyrer fra brannvesenet for unødige utrykninger samt
falske alarmer til irritasjon/fare for de ansatte/brukere i bygget.

 • Matos, bruk av brødrister, stearinlys – Alt dette kan påvirke røykdetektorene. Plassèr aldri en brødrister el. under en røykdetektor.
 • Damp – Damputslipp påvirker alle typer røykdetektorer.
 • Tobakksrøyking – røyking kan påvirke detektorene.
 • Støv/hulltakning – ved forskjellige håndverker/servicearbeider som utføres på eiendommen skal man være klar over at dette kan støve og dermed utløse brannalarmen.

Hulltaking

Med hulltaking forstås: Arbeid som innebærer at brannvegg eller branndekke, branncellebegrensen-de vegg eller branncellebegrensende dekke blir brutt i form av hull eller liknende. Dette er kun et   forslag til instruks, utførende må selv vurdere den jobben som skal gjøres.

Forholdsregler
Den som utfører hulltakningsarbeidet (utførende firma/person) plikter å forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikret og i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Last ned PDF

Før arbeidet starter:
Skjulte rom er kontrollert (trebjelkelag, ventilasjons- og avsugskanaler, nedforinger og rør).
Veggen(e) som blir brutt i form av hull eller liknende er kontrollert opp mot branntekniske tegninger, el. tegninger og vvs-tegninger.
Sløyfe eller detektor(er) er utkoblet via alarmsentral. Dette skal gjøres der hvor arbeidet medfører rystelser eller støvdannelse som kan utløse brannalarmanlegget. Da skal også "Instruks for utkobling av brannalarmanlegg"  og "Instruks for unormal eller varierende risiko" følges.
Bygningskonstruksjoner, elektrisk utstyr, inventar e.l. er fjernet eller tildekket slik at dette ikke skades av støv, rystelser, tettemasse e.l.
Ansvarlig brannvernleder er underrettet om arbeidets utførelse og omfang.
Arbeidsutstyret er feilfritt, uten svekkelser i ledning, støpsel e.l. som kan føre til skade på personer eller utstyr.
Ved arbeid i eksplosjonsfarlige rom må egne rutiner følges.
Når arbeidet er avsluttet:
Arbeidsstedet er ryddet og rengjort for støv og avfall.
Vegger det er stilt branntekniske krav til, eller vegger som oppdragsgiver har spesifisert i kontrakten, er tettet med godkjent tettemasse.
Der hvor arbeidet ikke er ferdig, er hull eller liknende midlertidig tettet slik at brann og røyk ikke lett sprer seg.
Sløyfe eller detektor(er) er innkoblet via alarmsentral.
Arbeidsutstyret er fjernet eller ryddet vekk fra rømningsveier o.l.
Ansvarlig brannvernleder er underrettet om at arbeidet er avsluttet.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Instruks for eiendommens gårdeier og brannvernansvarlige

Eiendommens Brannvernleder:

Overordnet ansvarlig for brannvernarbeidet på eiendommen:

 • Skal etablere klare retningslinjer for oppgaver og ansvar i bygget.
 • Ansvarlig brannvernleder skal fremme alle de brannverntiltak han/hun mener er nødvendig og rapportere videre til eieren.
 • Ansvar for det overordnede brannvernsystemet og alle systemer som er relatert til brannvernarbeidet og fortløpende vedlikehold av dette slik at det fungerer hensiktsmessig.
 • Dokumentere brannvernarbeidet på eiendommen.
 • Ansvarlig for alle organisatoriske og administrative tiltak vedrørende brannvernet på eiendommen.
 • Vaktmester for eiendommen skal ivareta brannvernleders ansvar ved dennes fravær.

Brannvernleder fritar verken eier eller bruker (bedriftens leder og bedriftens ansatte) for ansvar!

Stillingsinstruks for ansvarlig brannvernleder for hele eiendommen.

Detaljert stillingsinstruks for eiendommens brannvernleder kan fås ved å ta kontakt med
eiendommens brannvernleder.

Ombygging, oppussing og annet servicearbeid på eiendommen

Alle arbeider som skal utføres i lokalene må meldes inn til Driftsansvarlig på eiendommen i god tid før arbeidene skal utføres

Informasjon ved ombygging, oppussing og annet service-/håndverksarbeid hos leietaker.

Dette dokumentet er laget for at man skal ha en huskeliste for at alt arbeid på eiendommen skal:

 • Gå mest mulig smidig slik at det er til minst mulig sjenanse for alle leietakere.
 • For at HMS og Brannvern blir ivaretatt.
 • For at de rutiner som er på bygget blir fulgt.
 • For at det tekniske og branntekniske ved bygget ikke blir forringet

Byggherreforskriften skal følges:

Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) www.lovdata.no

Det skal sendes en beskrivelse av arbeidet som skal gjøres til gårdeier,  i god tid før arbeidet ønskes startet opp. Desto mer arbeid som skal gjøres, desto mer informasjon må sendes. Se liste lenger
ned for punkter som må vurderes om blir påvirket. Leietaker bør sjekke opp om arbeidene vil måtte omgjøres ved tilbakelevering av lokalet. Dette må avtales spesifikt med gårdeier.

Ved arbeid som påvirker Brannvernet eller annet vedrørende HMS skal dette vurderes spesifikt. Er
det vesentlig endring av virksomhet i det nye lokalet skal dette vurderes av brannrådgiver.

Alt av dokumentasjon vedrørende ombygginger skal sendes til gårdeier når arbeidet er ferdig, slik at man får sendt med eventuelle forandringer/oppdateringer som har vært underveis i prosjektet.

Det er viktig at alle som utfører arbeid på eiendommen følger de rutiner og instrukser som gjelder, eksempel:

 • Instruks for varme arbeider
 • Instruks for hulltaking
 • Eiendommens og leietakers egen branninstruks
 • Instruks for utkobling av brannalarmanlegg
 • Instruks for unormal eller varierende risiko
 • Alt arbeid som utføres av leietaker er fullt og helt leietakers ansvar om annet ikke spesifikt er avtalt med gårdeier. Det er leietakers ansvar å følge opp at innleide leverandører følger gjeldende lover og regler og at de arbeidene de utfører blir utført med god kvalitet og etter god fagkunnskap.

Viktig å huske på ved oppussing/ombygging:

 • Ombyggingen skal gjennomføres på en måte som forstyrrer andre leietakere minst mulig.
 • Ombyggingen/oppussingen skal varsles til alle som kan bli berørt av denne.
 • Det skal fortløpende holdes rent i fellesareal innvendig og utvendig.
 • Det skal ikke lagres avfall, materialer eller tilsvarende i fellesareal innvendig og utvendig (så fremt dette ikke er avtalt spesifikt med gårdeier).
 • Hvis det er behov for å utføre arbeider som lager sjenerende støy, skal dette utføres etter normal arbeidstid og det skal varsles til alle leietakere og gårdeier i god tid på forhånd.
 • Branndetektorer skal KUN kobles ut for den tiden det er strengt nødvendig. Se "Instruks for utkobling av brannalarmanlegg".
 • Halogen lyskastere som arbeidsbelysning er ikke lov å bruke. Skal kun bruke lys som ikke blir varmt.
 • Informer om det er alarm i fellesarealene i bygget og hvilke tidspunkter denne er på.

Leietaker må sjekke opp om arbeidene påvirker følgende (Entreprenør som skal utføre arbeidene kan bistå med vurderingen):

 • Innbruddsalarmer
 • Strømkurser og/eller strømmålere
 • Ventilasjon
 • Branntegninger og Rømningsplaner, må de oppdateres?
 • Ledeskilt/Nødlys, må det monteres nytt? (NB! tegninger må da oppdateres)
 • Må nye røykdetektorer, brannmeldere, alarmklokker eller annet monteres? (NB! tegninger må da oppdateres)
 • Oppdatere stedsangivelse på nye detektorer, eller detektorer som flyttes?
 • Nytt/flytte brannslukkeutstyr? (NB! dokumentasjonen til firma som kontrollerer slukkeutstyret må oppdateres)
 • Må det etableres ny rømningsvei? (NB! tegninger må da oppdateres)
 • Bryter man en branncelle? (NB! vurdering av brannkonsulent må gjennomføres)
 • Når man pusser opp rom som er Romregulert så må tegninger på SD anlegget også oppdateres
 • Gårdeier må vurdere om arealoppgaven/fellesareal oppgaven må oppdateres

FDV dokumentasjon må leveres til gårdeier og tekniske objekter må registreres inn i FDV systemet
til Servicebedriften Myhre AS.

Oppbevaring av farlige stoffer og varer

Ved håndtering av farlige stoffer henviser vi til Oslo Brann og redningsetats hjemmeside

http://www.brann-og-redningsetaten.oslo.kommune.no/brannvern_i_hjemmet/farlig_stoff_/

Dette er et utdrag fra OBR sin hjemmeside hentet februar 2015:

Farlig stoff:

8. juni 2009 kom den nye forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602)). Den nye forskriften erstatter følgende fire
forskrifter:

- Forskrift om brannfarlig vare
- Forskrift om brannfarlig eller trykksatt stoff
- Forskrift om anlegg som leverer motordrivstoff
- Forskrift om transport av petroleum i rørledning over land

Kravet om tillatelser til oppbevaring av brannfarlig vare er erstattet av et nytt meldesystem og
samtykke fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). Det er innført ny klassifisering av farlige stoffer og stoffblandinger. Kravene til kompetanse er utvidet og tydeliggjort. I tillegg er det innført krav om uavhengig kontroll av utstyr og anlegg som representerer en høy potensiell risiko.

Oppbevaring av farlig stoff:
I boenhet kan det oppbevares inntil 55 liter brannfarlig gass kategori 1 og 2, som tilsvarer to 11 kg
propanflasker, og inntil 10 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2 (se eksempel på stoff nedenfor).

I garasje, i utvendig bod, båthus eller lignende kan det for personlig bruk oppbevares inntil 90 liter
brannfarlig gass kategori 1 og 2 og inntil 50 liter brannfarlig væske kategori 1 og 2.

I serveringssted, i overnattingssted og i forsamlingslokale er det ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass kategori 1 og 2, med mindre særskilte tiltak er iverksatt.

NB! Det er ikke tillatt å oppbevare brannfarlig gass på loft, kjeller eller i fyrrom.

Les mer om bruk av gassgrill, grillvett og vedlikehold (http://www.sikkerhverdag.no/gass/)

Ny klassifisering av farlig stoff:
Det globale klassifiseringssystemet Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals (GHS) gir felles kriterier for klassifisering og merking av kjemikalier. GHS innebærer bl.a. at betegnelsen på brannfarlig væske A, B og C opphører. Brannfarlig væske deles inn i kategori 1, 2 og 3 med flammepunkt til og med 60 °C. For diesel og fyringsoljer er ny øvre flammepunktsgrense 100 °C.

Innmelding av farlig stoff:
Når en privatperson eller en virksomhet oppbevarer farlig stoff over visse mengder, skal dette
meldes inn til DSB via Altinn. Kriteriene for klassifisering av farlig stoff finnes i vedlegg 1 til forskrift om håndtering av farlig stoff (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602/KAPITTEL_5#KAPITTEL_5).

Meldegrensene finnes i vedlegg 2 til forskrift om håndtering av farlig stoff (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6).

Veiledningsmateriale for hvordan man skal gå frem for å melde inn farlig stoff finnes på DSBs
hjemmeside her: www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/ (http://www.dsb.no/no/Ansvarsomrader/Farlige-stoffer/)


Kompetansekrav:
Forskrift om håndtering av farlig stoff (https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2009-06-08-602/KAPITTEL_2#§6 ) krever at den som prosjekterer, konstruerer, produserer, installerer, drifter, endrer,
reparerer, vedlikeholder eller kontrollerer utstyr og anlegg skal ha nødvendig kompetanse, se
forskriftens § 7. Tilsvarende gjelder enhver som håndterer farlig stoff utover det som er beregnet for personlig bruk.

Ordensregler for eiendommen

Ordensregler for Kristian IV gate 13

All røyking innvendig er forbudt.

Det skal ikke lagres gjenstander i fellesareal.

Det skal være arbeidsro i lokalene. Aktiviteter som kan tenkes å sjenere andre leietagere skal unngås. I tvilstilfeller konsulter alltid med driftsansvarlig.

Avfall skal sorteres etter retningslinjer og avfall skal ikke settes utenfor avfallsbeholderne.

Parkering skal kun foregå på oppmerkede plasser og på de plasser som leies av arbeidsgiver.

Dette er kun eksempler og ikke uttømmende. Bruk sunn fornuft og ikke gjør mot andre det man ikke ønsker at andre skal gjøre mot deg

Varme arbeider

Varme arbeider/Instruks og arbeidstillatelse for varme arbeider

Dette er gjeldende instruks for varme arbeider i brannobjektet. Instruksen har til hensikt å sørge for at det ikke oppstår brann ved varme arbeider i dette brannobjektet (fylles ut av oppdragstaker).

Med varme arbeider forstås: Installasjons-, monterings-, reparasjons-, og vedlikeholdsarbeider hvor det benyttes åpen ild, oppvarming, sveise-, skjære- og slipeutstyr.

Den som utfører varme arbeider (utførende firma/person) plikter å oppnevne en ansvarshavende og forvisse seg om at arbeidet kan utføres sikret og i henhold til gjeldende lov og forskrifter. Varme arbeider
skal avsluttes i god tid før arbeidstidens slutt.

Varme arbeider tillates ikke der det er fare for eksplosjon.

Han/hun skal ha god kjennskap til slukking av brann i det utstyr som benyttes. Varme arbeider skal
så vidt mulig foregå på dertil egnede, faste steder.

Varme arbeider ved tilfeldig arbeidsplass skal ikke settes i gang før arbeidstillatelsen er utfylt og
underskrevet av utførende og ansvarshavende i hvert enkelt tilfelle.

Alle som skal utføre varme arbeider må ha et gyldig norsk sertifikat  for utførelse av varme arbeider,
hvis de ikke kan fremlegge et slikt sertifikat kan de ikke utføre varme arbeider.

Last ned PDF

Legionella for næringsbygg

De eneste tiltakene som utføres på eiendommen relatert til legionella, er følgende:

1. Kontroll av at varmtvannstanker som forsyner fellesanlegget holder høyere temperatur enn 60
grader

2. Dusjer som er i fellesanlegg blir spylt gjennom 4 ganger i året med 70 graders vann.

Har du en restaurant, klinikk, tannlegeklinikk eller annet som ikke er en «normal» kontorvirksomhet, eller har utstyr som har en større risiko med tanke på legionella, må dere få profesjonell bistand til å vurdere risiko og hvilke tiltak som eventuelt er nødvendige for din virksomhet.

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/legionella/

Leietakers plikter vedrørende IK HMS og Brannvern

lle virksomheter i Norge plikter å følge Norsk lov i sammenheng med HMS/brannvernarbeidet på
en eiendom. I samarbeidet gårdeier skal ha med leietaker/bruker av eiendommen er spesielt følgende punkter viktige:

1: "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter"
(Internkontrollforskiften)

Internkontrollforskiften: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-12-06-1127

Internkontroll innebærer at virksomheten skal: (alle punkter skal dokumenteres skriftlig)        

1. Sørge for at de lover og forskrifter i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som gjelder for
virksomheten er tilgjengelig, og ha oversikt over de krav som er av særlig viktighet for virksomhet.

2. Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelig kunnskaper og ferdigheter i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, herunder informasjon om endringer.

3. Sørge for at arbeidstakerne medvirker slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes.

4. Fastsette mål for helse, miljø og sikkerhet.

5. Ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet
for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt.    

6. Kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende
planer og tiltak for å redusere risikoforholdene.

7. Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø- og sikkerhets- lovgivningen.      

8. Foreta systematisk overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer
som forutsatt.

2: "Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn"                  

Forskrift om brannforebyggende tiltak: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710

Leietakers/brukers plikter vedrørende brann står i forskriften "Forskrift om brannforebygging" § 11,12 og 13:                                                                                                

§ 11.Brannsikker bruk av byggverk

Den som har rett til å bruke et byggverk skal:
a) sørge for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for
byggverket
b) unngå unødig risiko for brann, og sørge for at rømningsveiene opprettholder sin funksjon, herunder at fremkommeligheten ikke reduseres
c) informere eieren om endringer, forfall og skader i byggverket eller sikkerhetsinnretningene som
kan påvirke sikkerheten mot brann
d) ved forhold som vesentlig reduserer brannsikkerheten, straks gjennomføre ekstraordinære tiltak
inntil risikoen er normalisert.

§ 12.Brukerens systematiske sikkerhetsarbeid

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal fastsette mål og iverksette planer og tiltak
for å redusere risikoen for brann i byggverket. Virksomheten skal iverksette:
a) rutiner som sikrer at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket
b) rutiner for evakuering og redning ved brann i byggverket
c) rutiner som sikrer at personer med arbeidsplass i byggverket har tilstrekkelige kunnskaper og
ferdigheter i å forebygge og bekjempe brann
d) rutiner som sikrer at alle som oppholder seg i byggverket får tilstrekkelig informasjon om hvordan de skal unngå brann og opptre ved brann
e) rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge mangler ved det systematiske sikkerhetsarbeidet.
Det systematiske sikkerhetsarbeidet skal være tilpasset risikoen for brann som følge av
virksomhetens bruk av byggverket.

§ 13.Brukerens dokumentasjon

En virksomhet som har rett til å bruke et byggverk skal dokumentere at virksomhetens plikter etter
§ 11 og § 12 er oppfylt.

3: Det er leietakers plikt å vedlikeholde og føre tilsyn med det elektriske anlegget på sitt leide
areal.

Det må blant annet være en EL-kontroll som skal utføres jevnlig, både som egenkontroll og av en
elektriker.

4: Leiekontrakten beskriver også hvilke plikter leietaker har vedrørende lokalet som leies.

Sammenordning mellom leietaker, bruker og gårdeier

Forebyggendeforskriften § 2.2 Krav til leietaker/bruker.

Virksomhet/bruker av brannobjekt skal innrette seg slik at brann ikke lett kan oppstå og slik at
sikringstiltak og sikringsinnretninger virker som forutsatt.

Virksomhet/bruker skal påse at bygningstekniske brannverntiltak og øvrige sikringstiltak ikke forringes. Virksomhet/bruker skal rapportere til eier alle forhold av betydning for brannsikkerheten.

Dette innebærer følgende fordeling av ansvar på denne eiendommen:

Leietaker har ansvar for alt vedrørende HMS, IK og brannvern innvendig i det areal leietaker
disponerer så fremt annet ikke står i punktene under. Se også i kontrakt for informasjon om hva leietaker er ansvarlig for.

Leietaker kan ikke bruke det leide arealet til virksomhet lokalet ikke er konstruert for. Hvis det er
usikkert om leietaker bruker arealet til noe som lokalet ikke er konstruert for så skal eiendommens
brannvernleder kontaktes.

For å effektivisere driften så har gårdeier valgt å administrere og samkjøre en del av
vedlikeholdsoppgavene som primært er leietakers ansvar. Derfor har vi laget en oversikt over hva
gårdeier følger opp på leietakers areal.

Elektrisk anlegg i leietaker sitt lokale:

Leietaker har ansvaret for det elektriske anlegget i sitt areal.

Leietaker er ansvarlig for å følge opp og vedlikeholde det elektriske anlegget i sitt areal.
(Se leiekontrakt)

Leietaker må selv vurdere behovet for hvilke rutiner og kontroller det er behov for i sitt areal.

Gårdeier utfører Internkontroll Elektro på eiendommens faste elektriske installasjoner inkludert

leietakers areal hvert femte år. Avviksliste vil bli sendt leietaker.

Brannslukkeutstyr i leietaker/bruker sitt lokale:

Brannslanger, gårdeier utfører en årlig kontroll, leietaker/bruker har ansvaret for det daglige
tilsynet.

Brannslukkeapparat, gårdeier utfører en årlig kontroll, leietaker/bruker har ansvaret for det daglige tilsynet.

Alt av brannslukkeutstyr skal være merket med et klistermerke som viser når siste kontroll var utført og når neste skal være utført innen. Hvis brannslukkeutstyret ikke er merket med dette eller
kontrollene ikke er utført som det står på merket så må dette meldes til gårdeier.

Brannteknisk utstyr i leietaker/bruker sitt lokale:

Brannvarslingsanlegg, herunder  brannsentral/brannpanel, manuelle brannmeldere og
branndetektorer, gjennomfører gårdeier en årlig kontroll på. Leietaker/bruker har ansvaret for det
daglige tilsynet med dette utstyret i sine arealer.

Rømningsveier

Gårdeier kontrollerer rømningsveier som mer enn én leietaker bruker.

Rømningsveier i leietakers lokaler og dør ut til felles rømningsvei er leietakers ansvar.

Ta kontakt med brannvernleder ved spørsmål.

Nød/ledelys i leietaker/bruker sitt lokale:

Gårdeier utfører kontroll/service på Lede/nødlys en gang i året, leietaker/bruker har ansvaret for
det daglige tilsynet.

Ombygging-/oppussing-/håndverk-/servicearbeider

Arbeider som leietaker har bestilt er leietakers ansvar, leietaker er ansvarlig vedrørende HMS og
brannvern. Alle gjeldende instrukser og føringer for eiendommen skal følges. Alle byggearbeider
skal varsles til gårdeier i god tid før utførelse. Alle arbeider som kan påvirke brannvernet på
eiendommen skal informeres om til eiendommens brannvernleder. Se også Varmearbeid,
Hulltagning
, Ombygging/oppussing og Unormal eller varierende risiko

Unormale aktiviteter som leietaker/bruker utfører i fellesareal eller generelt i bygningen:

Hvis leietaker påfører fellesareal eller bygningen unormale aktiviteter eller økt risiko så skal dette
avtales særskilt med gårdeier og det er leietakers ansvar å iverksette ekstraordinære tiltak.
Leietaker/bruker skal følge de gjeldende instrukser og føringer som gjelder for eiendommen.
Eksempel: Julebord eller et arrangement hvor det er alkohol. Se i dokumentet Instruks for unormal
eller varierende risiko
som ligger på eiendommens webside.

Last ned PDF

Unormale eller varierende arbeider

Ved alt arbeid som fører til unormal eller varierende risiko skal denne instruksen være lest og utfylt.

Arbeid eller bruk av lokalene til noe som de normalt ikke brukes til skal risikovurderes og
planlegges med tanke på HMS/Brannvern.

Risikoen for branntilløp stiger kraftig under ombygginger, vedlikeholds- og reparasjonsarbeider. Ved slike forhold må det utvises spesiell forsiktighet, og det må treffes tiltak for å kompensere for den økte brann- og spredningsfaren som disse arbeidene medfører. Se nederste punkt vedrørende bruk av lokalet til noe det normalt ikke er brukes til.

Forhold som kan gi unormal eller sterktvarierende risiko:
Forslag til kompenserende tiltak
Varme arbeider. (Arbeider som medfører bruk
av åpen ild, sveise-, skjære-, slipe-, og
loddeapparater)
Ekstra vakthold, sjekkrunder, utsetting av ekstra brannslukkeutstyr. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen av brannansvarlig og daglig leder.

Se eget skjema for varme arbeider, skal fylles ut FØR oppstart.
Dersom hele eller deler av brannalarmanlegget / sprinkleranlegget er utkoblet.
Ekstra vakthold. Sjekkrunder. Informasjon til brukere. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen av brannansvarlig og daglig leder.
Dersom arbeidene medfører at brannskiller / brannseksjon er midlertidig gjennombrutt eller svekket.
Midlertidig tetting av rør og kabel gjennomført ibyggeperioden. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen av brannansvarlig og daglig leder.
Dersom vanntilførselen er falt ut eller redusert
Kan bli aktuelt å erstatte brannslanger med ekstrahåndslukker. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen av brannansvarlig og daglig leder.
Dersom rømningsveier sperres eller er redusert
Midlertidig merking, informere alle brukere, ekstra vakthold e.l. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen av brannansvarlig og daglig leder.
Dersom branndører sperres i åpen stilling.
Ekstra vakthold, informere brukere, dørene må lukkes ved utløst brannalarm. Det må også gjøres en risikovurdering av situasjonen, av brannansvarlig og daglig leder.
Dersom lokalet blir brukt til noe det normalt ikke blir brukt til, for eksempel julebord eller annet arrangement.
Det må være en edru brannansvarlig person under arrangementet som på forhånd med daglig leder har gjort en risikovurdering og planlagt eventuelle handlinger ved brann og som har ansvar for HMS under arrangementet. Ved arrangement på næringsbygg utenom normal arbeidstid skal det vurderes om brannvesenet skal varsles.
Før arbeidet settes i gang:

(FyIles ut av den som skal utføre arbeidet/ansvarlig for arrangementet)

Arbeidssted:
Dato:
Arbeidets art:


Instruksen er lest, risikovurdering er tatt og Brannvern/HMS tiltak vil bli gjennomført.

Dato:
Underskrift:
Navn på brannvernansvarlig
for arrangementet:

(FyIIes ut av brannansvarlig)

Arbeidstillatelse er gitt.

Dato:
Underskrift:
Etter at arbeidet/arrangementet er avsluttet:

(Fylles ut av den som har utført arbeidet)

Det er ikke foretatt utkoblinger pga. arbeidet. Ansvarlig brannvernleder for bygget har fått melding om at arbeidet er avsluttet.

Dato: 
Underskrift:
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Overordnet oversikt

Overordnet oversikt Internkontroll-/HMS-/Brannvernssystem for eiendom:

Internkontroll er selvregulering

Internkontroll er betegnelsen på en lovpålagt plikt for virksomheter til å drive selvkontroll av egen
etterlevelse av de til enhver tid gjeldende lover, forskrifter og forvaltningsvedtak

HMS-mål

Våre viktigste mål innen helse, miljø og sikkerhet er at vår eiendom skal driftes slik at vi:

 • Unngår skader på personer, miljø og økonomiske verdier.
 • Unngår arbeidsrelatert sykdom.
 • Sikrer eiendommenes tekniske integritet.
 • Unngår pålegg fra norske myndigheter.

Vi skal oppnå disse målene gjennom å:

 • Integrere hensynet til HMS/IK/Brannvern i alle eiendommens aktiviteter. Hensynet til helse, miljø og sikkerhet, og reduksjon av risiko for ulykke skal overordnes andre forretningsforhold.

Vår holdning er at alle uønskede hendelser kan unngås. Å fremme sunne holdninger, og utvikle en
god HMS-kultur, er viktig for å nå våre mål.

Systemer

Systemer som brukes og kort informasjon om hvordan de brukes:

Webside

Eiendommens «Brann og HMS perm.»
Alle instrukser og dokumenter relatert til HMS og brannvern ligger på den websiden, både for
daglig leder og brannvernleder hos hver leietaker og for alle brukerne av eiendommen.